Bosnia and Herzegovina media freedom
Photo: Aboodi Vesakaran, Unsplash

Bosnia and Herzegovina now covered under MFRR mandate

The Media Freedom Rapid Response (MFRR) mandate covers all EU member states and candidate countries.

Click here to read the statement in Bosnian.

 

On 15 December 2022, the leaders of the European Union voted unanimously to grant EU candidate status to Bosnia and Herzegovina. With this development, the Media Freedom Rapid Response (MFRR) can now include the country in its activities – including monitoring, support projects, and advocacy work

Journalists in Bosnia and Herzegovina have been appearing frequently in reports related to attacks and threats against them. Reporters who focus on corruption, minority rights, LGBTI+, radicalism, and war crimes have been working under pressure from politicians and criminal groups. Politicians in the country have also been targeting journalists frequently and their influence over public media and regulatory bodies has been worrying. We are glad that our mandate now covers Bosnia and Herzegovina so we can help to protect journalists and strengthen media pluralism in a country that badly needs it.

As well as monitoring all media freedom violations that take place in Bosnia and Herzegovina and recording them on Mapping Media Freedom, the MFRR partners will now also be able to offer practical support to journalists and media workers in the country. This includes both legal support and practical support such as medical assistance, subsistence costs, psychological support, work provisions, family support, and preventative safety measures. Journalists in Bosnia and Herzegovina facing harassment or threats as a direct result of their work will also be eligible to apply for the Journalists-in-Residence programme

 

Read more about the MFRR’s support offerings here and monitoring work here.

This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries.

MFRR 3 consortium logos

MFRR organizacija  će monitorisati kršenja medijskih sloboda u BiH  

Mandat orgamozacje Brzi odgovor na meidjske slobode ( MFRR) pokriva sve zemlje članice EU i zemlje sa kandidatskim statusom

 

Čelnici Evropske unije su 15. decembra 2022. godine su jednoglasno su usvojili kandidatski status Bosni i Hercegovini za članstvo u EU. Sa ovim napretkom,  Media Freedom Rapid Response (MFRR) sada može uključiti Bosnu i Hercegovinu u svoje aktivnosti  kroz  praćenje, projekte podrške i zagovarački rad u oblast meidjskih slbooda I sigurnosti novinara.

“Novinari u Bosni i Hercegovini se često pojavljuju u izvještajima vezanim za napade i prijetnje protiv njih. Reporteri/novinari, čiji je rad fokusiran na otkrivanje korupcije, prava manjina, LGBTI+, radikalizamu i ratnim zločinima rade pod pritiskom političara i kriminalnih grupa. Političari u zemlji također su često napadali novinare, a njihov utjecaj na javne medije i regulatorna tijela je zabrinjavajući. Drago nam je što naš mandat sada pokriva Bosnu i Hercegovinu,  kako bismo mogli pomoći u zaštiti novinara i jačanju medijskog pluralizma u zemlji kojoj je to istinski potrebno.”, izjavili su iz MFRR –a

Osim što će pratiti sva kršenja slobode medija koja se dešavaju u Bosni i Hercegovini i bilježiti ih na platoformi Mapiranje medijskih sloboda, partneri MFRR-a sada će moći ponuditi i praktičnu podršku novinarima i medijskim radnicima u zemlji. Ovo uključuje i pravnu pomoć i praktičnu podršku kao što su medicinska zaštita, troškovi života, psihološka podrška, radna zaštita, podrška porodici i preventivne sigurnosne mjere. Novinari u BiH, koji su suočeni sa uznemiravanjem ili prijetnjama kao direktnim rezultatom svog rada, također će imati pravo da se prijave za Journalist-in-Residence program.

 

Pročitajte više o podršci MFRR-a i monitoringu rada ovdje.

This statement was coordinated by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries.

MFRR 3 consortium logos
MFRR